Pomiary Automatyka Robotyka (ISSN 1427-9126) jest czasopismem naukowo-technicznym obecnym na rynku wydawniczym od 1997 r. Przez 18 lat miało postać miesięcznika, w którym publikowane były artykuły naukowe, a także materiały promocyjne, reklamy, relacje z targów i innych imprez. Wydawany obecnie kwartalnik zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz artykuły przeglądowe, stanowiące kompendium wiedzy w węższych obszarach – wszystko w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

Wydawanie kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka − zadanie finansowane w ramach umowy 907/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Punktacja MNiSW za publikacje naukowe w kwartalniku Pomiary Automatyka Robotyka wynosi obecnie 20 pkt. (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 31 lipca 2019 r., poz. 27902). Przypisane dyscypliny naukowe - automatyka, elektrotechnika i elektronika.